Wethouder Marc Rosier is verantwoordelijk voor zichtbare veranderingen in de stad
Wethouder Marc Rosier is verantwoordelijk voor zichtbare veranderingen in de stad (Foto: Robbert Roos)

Weinig nieuw beleid, gemeente wil sparen

  Nieuwsflits

Zoetermeer - Vandaag biedt het college de Perspectiefnota 2021 aan de gemeenteraad aan. "Een beleidsarme nota waarin we geen nieuwe beleidskeuzes maken", zegt wethouder Marc Rosier. "De huidige omstandigheden dwingen ons daartoe."

Volgens de wethouder financiën is op dit moment niet scherp genoeg in beeld wat de coronacrisis voor Zoetermeer voor gevolgen heeft. Ook wordt in de meicirculaire van het kabinet wellicht aangegeven hoeveel het Rijk aan de gemeenten gaat betalen. 

 Welke sporen de crisis in Zoetermeer precies achterlaat, is bij het opstellen van de perspectiefnota nog niet te overzien. Wel is helder dat er een eerste beeld is geschetst van de gevolgen van de coronacrisis. Het college bereidt een apart raadsmemo voor om hierover met de raad in gesprek te gaan. Wethouder Marc Rosier (Financiën):’’ De budgetten van de gemeente Zoetermeer staan al geruime tijd onder druk. De gemeente blijft aandringen bij het rijk om voldoende middelen beschikbaar te stellen. Ook vanwege het coronavirus volgen de financiële ontwikkelingen zich in hoog tempo op. De gevolgen van de lokale coronacrisis zullen in de miljoenen euro’s lopen. Over een aantal zaken is ook financieel nog geen scherp beeld. Het zal onvermijdelijk zijn om keuzes te maken, maar ik weet in ieder geval zeker dat goede dienstverlening aan onze inwoners en de zorg voor onze stad daarin voorop staan.’’

Om deze reden wil Rosier dan ook de Eneco-gelden die de gemeente krijgt voor de verkoop van de aandelen, gebruiken om de reserves aan te vullen. "Ik verwacht dat we 26,5 miljoen nodig hebben  om onze financiële positie te verstevigen, de reserves aan te vullen en te vergroten", aldus Rosier. 

Van beleidsarm naar beleidsrijk

In september presenteert het college aan de raad een aanvullend voorstel met plannen voor nieuw beleid. Op dat moment is er meer zicht op de financiële gevolgen van corona en op de uitkomst van de meicirculaire van het rijk. Beide spelen een belangrijke rol bij de financiële mogelijkheden die de gemeente Zoetermeer heeft om aanvulling van beleid te kunnen realiseren.


Sinds de coronacrisis zette de gemeente Zoetermeer zich volledig in voor de continuïteit van haar zorg en dienstverlening. Naast de maatregelen van het rijk voerde Zoetermeer direct op lokaal niveau enkele maatregelen door om inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen te ontzien of te ondersteunen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn uitstel van betaling van belastingen en gemeentelijke huur. Ook zijn de meest kwetsbare in de samenleving voorzien van voedselbonnen en het inrichten van een noodloket voor ondernemers behoren tot de voorbeelden. Daarnaast is sprake van het intensiveren van handhaving, het aanpassen van de dienstverlening en het faciliteren van thuiswerken voor medewerkers. Een deel van de opbrengsten van de verkoop van de aandelen Eneco kan mogelijk worden gebruikt om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het college presenteert in de perspectiefnota een voorzet voor de mogelijke bestedingsrichtingen van deze opbrengsten. Een voorbeeld hiervan is om een deel daarvan te benutten om het financiële fundament onder de begroting te verstevigen.

Perspectiefnota in de raad
De gemeenteraad bespreekt de Perspectiefnota 2021 op 22 en 29 juni 2020 tijdens het Voorjaarsdebat.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden