Schriftelijke vragen over vertrek Casa

Zoetermeer - Zó! Zoetermeer heeft schriftelijke vragen over coffeeshop Casa gesteld. "Op 5 juli 2017 stuurde u de raad een memo over het door u vastgestelde coffeeshopbeleid. In het memo staat onder meer:

"Het beleid bestaat allereerst uit de landelijk vastgestelde criteria. Zo mag men geen jongeren onder de 18 toelaten en geen reclame voor de coffeeshop maken. Aan deze criteria dient iedere coffeeshop in Nederland zich te houden. Daarnaast heb ik specifiek voor Zoetermeer geldende criteria vastgesteld. Dat zijn bijvoorbeeld:

- het verbod om zich te vestigen in de nabijheid van voorzieningen die primair gericht zijn op jongeren;

- het gebod dat de coffeeshop een open en transparant karakter heeft.

Ik heb de andere twee leden van de lokale driehoek van Zoetermeer, dat zijn de gebieds-officier van justitie en de teamchef van politie, geraadpleegd over het voorgestelde beleid. De lokale driehoek stemt, na toevoeging van een aantal beleidscriteria, in met het coffeeshopbeleid."

In het gemeenteblad van 13 juli 2017 werd het beleid gepubliceerd.

Het nieuwe beleid laat geen coffeeshop meer toe op de huidige locatie van Casa, met aan de ene kant De Boerderij met onder andere oefenruimten voor startende bandjes, en aan de andere kant het toekomstige Gymworld waarin vele jongeren gaan sporten. Daarom is in het coffeeshopbeleid de volgende paragraaf opgenomen:

"4. Overgangsrecht

Voor de huidige coffeeshop geldt een overgangsperiode. De bepalingen uit deze beleidsregel worden uiterlijk drie jaar nadat deze beleidsregel in werking is getreden voor de Casa van kracht."

Uitgaande van de overgangsbepaling moet de coffeeshop uiterlijk in de zomer van 2020 sluiten op de huidige locatie.

AD 26 augustus 2017:

Vanavond woonde ik namens Zó! Zoetermeer een voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente over de plannen voor Gymworld bij.

Tot mijn verbazing – en ook tot verbazing van een aanwezige sportbestuurder, toekomstige gebruiker van Gymworld - kwam op een vraag van een van de omwonenden geen eenduidig antwoord op de vraag wat er met de coffeeshop ging gebeuren. De indruk werd gewekt dat de coffeeshop blijft waar hij nu is.

Wat Zó! Zoetermeer betreft is het coffeeshopbeleid van 2017 terecht door u vastgesteld. Het kan natuurlijk niet dat een coffeeshop midden tussen de voorzieningen die primair gericht zijn op jongeren blijft staan.

Wij kunnen ons voorstellen dat de verhuizing van de coffeeshop ruim voor zomer 2020 in gang gezet moet worden omdat op een nieuwe locatie er mogelijk sprake moet zijn van een bestemmingsplanprocedure en in ieder geval van samenspraak met de toekomstige omwonenden of omwerkenden.

Namens Zó! Zoetermeer heb ik hierover dan ook de volgende vragen:

Is intussen geregeld dat Casa medio 2020 gaat verhuizen?

Indien dit het geval is, graag antwoord op de volgende vragen:

Waar gaat Casa naartoe?

Indien het een locatie in Zoetermeer betreft: is er dan een bestemmingsplanwijziging voor de nieuwe locatie nodig? Of een omgevingsvergunning?

Wanneer wordt er hierover met de omgeving gecommuniceerd?

Is er sprake van samenspraak?

Wordt er rekening gehouden met een mogelijke procedure bij de Raad van State die door bewoners van Zoetermeer tegen de nieuwe locatie kan worden gestart? Is dat dan afgerond vóór zomer 2020?

Indien dit niet het geval is, graag antwoord op de volgende vragen:

Casa is volgens de berichten zelf verantwoordelijk voor het vinden van een andere locatie. Is Casa voldoende actief om een andere locatie te vinden?

Heeft u of het college geholpen bij het vinden van een andere locatie?

Welke suggestie(s) heeft u gedaan voor een andere locatie (zie het AD van 26 augustus 2017)?

Gezien het door u vastgestelde beleid moet Casa indien er geen sprake is van een verhuizing in ieder geval sluiten op de huidige locatie. Kunnen wij ervan uitgaan dat hiervoor tijdig de gepaste juridische stappen worden genomen, zodanig dat de activiteiten van Casa worden gestopt vóór Gymworld opengaat?

Is intussen met De Boerderij besproken hoe zij hun exploitatie kunnen aanpassen als vanaf medio volgend jaar de huur van Casa wegvalt?

Kan er duidelijke communicatie komen richting de omwonenden en de sportverenigingen, dat volgens het door u vastgestelde beleid Casa tot uiterlijk zomer 2020 zijn coffeeshopactiviteiten op de huidige locatie kan voortzetten?" aldus Marijke van der Meer. 

Meer berichten
Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden