Afspraken woningcorporaties, huurdersraden en gemeente over sociale woningbouw

Afspraken woningcorporaties, huurdersraden en gemeente over sociale woningbouw

ZOETERMEER -  De woningcorporaties Vestia, Vidomes en De Goede Woning, de huurdersorganisaties en de gemeente Zoetermeer hebben de prestatieafspraken voor 2021 ondertekend. De afspraken gaan over beschikbaarheid van sociale huurwoningen, doorstroming, verduurzaming, samenwerking in het sociaal domein en de leefbaarheid in wijken. 

Speerpunten zijn de uitvoering van de nieuwbouwplannen, het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt, de uitvoering van de energietransitie, het opstellen van een woon-zorgvisie, de realisatie van flexwoningen en het opstellen van een gebiedsvisie voor de wijk Meerzicht.

Uitvoering bouwplannen

De partijen willen meer betaalbare en geschikte woningen bouwen. Het is de bedoeling dat er jaarlijks 700 nieuwe woningen bij komen in Zoetermeer, waarvan 27% voor het goedkope huursegment. In de periode 2020 t/m 2025 is het streven om in Zoetermeer 1.140 goedkope huurwoningen bij te bouwen. Ook willen de corporaties de vrije verkoop van sociale huurwoningen zoveel mogelijk beperken, de bestaande sociale corporatievoorraad in stand houden en de doorstroming van huurders bevorderen.

Doorstroming bevorderen

De seniorenmakelaar heeft in 2020 al 26 verhuizingen gerealiseerd, waardoor schaarse eengezinswoningen voor nieuwe huurders beschikbaar zijn gekomen. Seniorenmakelaars zetten zich ook in 2021 in om senioren te helpen, die willen verhuizen van een grote sociale huurwoning aan een passende woning. Ook zijn er afspraken gemaakt voor de bouw van woningen die makkelijker toegankelijk zijn voor huurders met rollators en goede collectieve voorzieningen hebben voor senioren, zoals stallingen voor scootmobiels.

Verduurzaming van woningen

De corporaties leveren een bijdrage aan de ambities uit het Klimaatakkoord door de verduurzaming van hun woningen. Onder meer in Palenstein en Meerzicht worden woningen energiezuinig gemaakt. Ook werken alle partijen samen aan een transitievisie om woningen aardgasvrij te maken en plaatsen de corporaties - waar mogelijk - zonnepanelen op hun complexen. Uitgangspunt bij het aanbrengen van energiebesparende maatregelen is dat de woonlasten voor huurders gemiddeld minimaal gelijk blijven.

Samenwerking sociaal domein

De gemeente is, samen met de zorgaanbieders, verantwoordelijkheid voor het bieden van begeleiding voor zorgdoelgroepen en de zorg of hulp voor verwarde personen of huishoudens met multi problematiek. De corporaties zetten zich in om deze doelgroepen te huisvesten. Ook ontwikkelen de partners gezamenlijk een woon-zorgvisie waarin de toenemende vergrijzing en de vraag naar woningen voor mensen die uitstromen uit zorginstellingen centraal komen te staan. Verder overlegt de gemeente met de woningcorporaties om flexwoningen te bouwen voor mensen met een tijdelijke woonvraag, zoals spoedzoekers, kwetsbare mensen en jongeren.

Leefbaarheid in wijken

De gemeente en corporaties stellen gezamenlijk per wijk een gebiedsvisie op waarin staat wat er per wijk nodig is om de leefbaarheid te verbeteren en bespreken dit in de verschillende wijkteams en met de huurdersorganisaties. Ook komt er een gebiedsmanager voor de wijk Meerzicht en worden afspraken vastgelegd over de inzet van verschillende partijen bij ernstige overlast en ondermijning.

De Huurdersraad Vestia tekent de prestatieafspraken, maar is niet akkoord met de inzet van Vestia voor onderhoud en investeringen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden